ایستادن اجبار کوه بود

ایستادن اجبار کوه بود
رفتن سرنوشت آب
افتادن تقدیر برگ
وصبر و پاداش آدمی...
پس بی هیچ پاداشی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم
امید آنکه خاطره ساز هم باشیم

vote →