ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺳﻴﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ

ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻳﮏ ﺳﻴﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮎ ﺁﺩﻡ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﻥ ﺩﻭ ﺳﻴﺐ
ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ

آهـی عجیــب می کشم امشب به یاد تو

آهـی عجیــب می کشم امشب به یاد تو
خود را صلیــب می کشم امشب به یاد تو

نعــــنا و پرتقال که هیــــچ است، ای رفیق
دارم دوسیـــب می کشم امشب به یاد تو

جوک و اس ام اس جدید باعث ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه می شود