زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر دردل شب یک نفر دردل خاک

یک نفر همدم خوشبختی هاست یک نفر همسفر سختی هاست

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ما همه همسفر و رهگذریم

آنچه باقیست فقط خوبیهاست!