در چشمانم تنهایی ام را پنهان میکنم

در چشمانم تنهایی ام را پنهان میکنم

در دلم ، دلتنــــــگی ام را

در سکوتم ،حرفهای نگفته ام را


در لبخندم ،غــــــصه هایم را
دل من چه خردسال است

vote →