روزی شیخ با مریدان سپاهان و استقلال و پرسپولیس در صحرا نشسته بودند
ناگهان بادی وزیدن گرفت و همه ی وپرسپولیسی ها را باد برد استقلا لی و سپاهانیها با غرور از شیخ پرسیدند یا شیخ یعنی ما قوی تریم؟!!!
شیخ خنديد و گفت: نه، شما سوراخید باد از شما رد میشود !! :)))))