از یادت می روم !

روزی شبیه بہ همان روزهایی که تمام یادت شده بود " من "...

روزهـا شبیہ اند !

اما " تو " دیگر شبیہ آن روزهـا نیستـی ...

نذر کرده ام که از یادت پیاده بروم !

تنهـا اگـر تـو این بار بیـادم نیـایی ..

vote →

شب است و در بدر كوچه هاي پر دردم

شب است و در بدر كوچه هاي پر دردم . فقير و خسته به دنبال گمشده ام مي گردم.اسير ظلمتم اي دوست پس كجا ماندي . من به اعتبار تو فانوس نياوردم .......

vote →