شراب هم...
به مستی ام حسادت می کند ...
آنگاه که خمار یک لحظه ...
دیدن "تو" می شوم...