محبت چشمه ایست از جنس نور / هم ارادت هم سلام از راه دور