داداشم میگه با دوس دخترم داشتیم از خیابون رد میشدیم ، عینک دودی زده بود. گشت اومد گفت خانوم چه نسبتی با شما دارن؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
منم گفتم: خانوم نابینا هستن دارم از خیابون ردشون می کنم :))))))))