میگویند باران که میزند
بوی " خاک "بلند می شود....

اما اینجا باران که میزند
بوی " خاطره ها" بلند میشود