ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم

نمی دونم وقتی صدای اس ام اسو شنیدی دوست داشتی کی باشه ؟
متاسفم که اون نیستم !
ولی بیشتر از اونی که منتظرش هستی بیادتم

vote →